Piotr Sadowski

Piotr Sadowski - Urodzony w Bielsku-Białej. Uczył się grzy na skrzypcach w PSM im.Mieczysława Karłowicza w Katowicach u prof.Henryka Dłubisa.  W 1992r ukończył klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof.K.Bortla. Specjalizuje się również w grze na skrzypcach barokowych - jest założycielem i kierownikiem Zespołu i Orkiestry  im. Telemanna. Do tej pory  brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez :muzyków z amsterdamskiej "Orkiestry XVIII w.", u profesorów z Lipska oraz z Innsbrucka - Marianne Kubitschek-Rhonez z zespołu "Affetti musicali". Stworzył kilka projektów muzycznych takich jak : "Muzyka dawna i Muzy", „Walce Straussa” i "Cafe Zimmermann" w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (1995r),”Muzyczna Ballada Europy” w Bielskim Centrum Kultury (2005r), "De Passione Iesu Christi Domini Nostri" w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dz.(2001r), Dni muzyki kameralnej i organowej "Wakacje z muzą" w Szczyrku, Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach (2000r), "Vivaldi Festival"(2003r), "Koncerty u św.Mikołaja" w Bielsku-Białej, "Najpiękniejsze melodie świata" w MCK w Żywcu, "Strauss Festival"odbywających się cyklicznie. Wystąpił jako solista wspólnie z Kają Danczowską  w koncercie w Cieszynie na „XVII Międzynarodowej Dekadzie Muzyki”oraz na koncertach”Viva Vivaldi” w Cieszynie i Bielsku-Białej. Koncertuje jako kameralista w duecie z siostrą Aleksandrą Sadowską przy fortepianie. Koncertował  z wieloma zespołami międzynarodowymi m.in.: "Concerto polacco", "Accademia dell Arcadia"i Sinfonia Algovia", biorąc udział w wielu festiwalach i nagrywając płyty CD . Brał udział w nagraniach  radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą .Od 1996 roku jest prezesem Towarzystwa Muzyki Dawnej im .G.Ph.Telemanna w Bielsku-Białej. Wspólnie z muzykami Zespołu im.Telemanna nagrał na instrumentach historycznych kilka płyt CD, m.in.: "Cztery pory roku" A.Vivaldiego.  Jest współorganizatorem wielu koncertów na Podbeskidziu i Górnym Śląsku. Otrzymał Wyróżnienie od Starosty Bielskiego(2003r).Otrzymał nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki „Nominacja Ikar 2006”,"Nominacja Ikar 2010". Gra na skrzypcach Władysława Baczyńskiego z 1912r.

Lata pracy :

 

Śląska Opera w Bytomiu : 1986-1987

Filharmonia w Częstochowie : 1987-1988

Śląska Orkiestra Kameralna w Katowicach :  1988-1989

Śląska Filharmonia w Katowicach : 1990-1994

Bielska Orkiestra Kameralna w Bielsku-Białej : 1992-2003

Orkiestra Barokowa  “Concerto Polacco” w Warszawie : 1997-2007

Orkiestra Barokowa “Consortium Iagellonicum” w Krakowie : 2000 - 2002

Orkiestra Barokowa „Accademia del’Arcadia w Poznaniu : 2007-2010

Orkiestra im.Telemanna : 1993 - nadal

www.facebook.com/profile.php

 www.facebook.com/Bielskie-Biuro-Koncertowe-Solo-Duo-Trio-122395705826728

 Piotr Sadowski is born in Bielsko-Biała . In 1992 he graduated from the Music Academy in Katowice as a violin player under the direction of Professor K. Bortel. He specializes in playing the baroque violin. He was the founder and is the director of the G. Ph. Telemann Ensemble and G. Ph. Telemann Orchestra. So far, he participated in master classes led by musicians "Orchestra of the Eighteenth Century" from Amsterdam, at the professors in Leipzig and Innsbruck (Marianne Rhonez Kubitschek’s "Affetti musicali" Ensemble). He created several musical projects such as: "Early Music and the Muses", "Strauss Rollers" and "Café Zimmermann" at the Polish Theatre in Bielsko-Biała (1995), "Music Ballad of Europe" in Bielsko Cultural Centre (2005), "De Passione Domini Christi Iesu Nostri" in Bielsko-Biała

and Czechowice-Dziedzice (2001), “Days Of Chamber And Organ Music”, "Holidays and Muses"in Szczyrk, Bielsko-Biała and Czechowice-Dziedzice (2000), "Vivaldi Festival"(2003), "Concerts at St. Nicholas Cathedral" in Bielsko-Biała," The most beautiful

Melodies From All Over The World" at the MCC in Żywiec Town,

" Strauss Festival "held periodically.

He played chamber music concerts as a duet with his sister Aleksandra Sadowska, pianist.

He performed together with many international orchestras such as "Concerto Polacco," "dell’ Accademia Arcadia" and “Sinfonia Algovia " taking part in many festivals and recording CDs. He participated in recordings for radio and television in Poland and abroad. Since 1996 he has been President of the G.Ph.Telemann Society for Old Music in Bielsko-Biała. He recorded together with musicians of G. Ph. Telemann Ensemble on historical instruments recorded several CDs, including "Four Seasons" by A. Vivaldi.

He was a co-organizer of many concerts in Bielsko-Biała and Upper Silesia regions. He received the award from the District Governor (Starosta Bielski, 2003). He received the prize of

the President of Bielsko-Biala for achievement in the scope of culture and art , "Nomination Icarus 2006", "Nomination Icarus 2010". He plays the Władysław Baczyński violin built in1912.